Close

İNSAN KAYNAKLARI

ACAR TEKSTİL

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ AYDINLATMA METNİ
Veri Sorumlusunun Kimliği

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca, kişisel verileriniz; veri sorumlusu olarak şirketimiz ACAR TEXTİLE tarafından aşağıda açıklananlar dâhilinde işlenecektir.
Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği
İnternet sitemize kayıt/üye olunması, iş ve staj başvuru formlarının doldurulması yoluyla toplanan kişisel verileriniz, şirketimizin insan kaynakları politikaları çerçevesinde iş ve staj başvurularının kabul edilmesi amacıyla, 6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen şartlar ve amaçlar dâhilinde işlenecektir.
İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği
Bu amaçla toplanan kişisel verileriniz sadece şirketimiz tarafından işlenmekte, yasal zorunlulukların getireceği herhangi bir sebep haricinde, herhangi bir üçüncü kişi/kuruma aktarılmamaktadır.
Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi
Yukarıda belirtilen amaç doğrultusunda toplanan kişisel verileriniz, internet sitemize üye girişi yapılması ve internet sitemizde mevcut iş ve staj başvuru formlarının doldurulması yoluyla, 6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında bu Aydınlatma Metninde belirtilen amaçlarla işlenmektedir.

Kişisel Veri Sahibinin 6698 Sayılı Kanun’un 11. Maddesinde Sayılan Hakları

6698 Sayılı Kanun’un 11. maddesi uyarınca kişisel veri sahipleri, veri sorumlusuna başvurarak kendisiyle ilgili;

  • Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme,
  • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
  • 6698 sayılı Kanun’un 7.maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
  • Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11.maddesinin d ve e bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.
Yukarıda belirtilen haklarınız ile ilgili 6698 Sayılı Kanunun 11. Maddesi ile belirlenen haklarınızın kullanımına dair taleplerinizi şirketimize açık, anlaşılır bir şekilde ve kimlik ve adres bilgilerini tespit edici belgeleri de ekleyerek, yazılı ve ıslak imzalı olarak iadeli taahhütlü posta yoluyla ya da noter kanalıyla, DOSAB Çiğdem 1 sokak no:23 Osmangazi/BURSA adresine yazılı olarak başvurmanız halinde, talebinizin niteliğine göre en geç 30 (otuz) gün içerisinde tarafınıza ücretsiz olarak yanıt verilecektir. Ancak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde, belirlenen tarifedeki ücret alınabilir.

Yukarıdaki aydınlatma metnini okuyup anladım ve herhangi bir etki altında kalmaksızın bu metinde belirtilen amaç ve koşullarla kişisel verilerimin işlenmesine açık bir şekilde rıza gösterdiğimi kabul ediyorum.

İş başvurusunda bulunmak için tıklayınız.